Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY)

Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

In English        


News and events


Parhaiden paperien / best paper deadline 15.2.2024

LFTY-päivien yhteydessä järjestettävän parhaan paperin kilpailun deadline on 15.2.2024 ja paperi lähetetään PDF-muodossa LFTY-päivien rekisteröitymisen yhteydessä. Paperi on oltava julkaistu vuonna 2023 ja paperin lähettävän ensimmäisen kirjoittajan tulee olla rekisteröitynyt LFTY:n jäseneksi ilmoittautumishetkellä tai pian sen jälkeen.

The deadline of the best paper competition which is organized at the LFT days is 15.2.2024 and the paper is submitted in PDF form during the registration to the LFT Days. The paper must be published in 2023 and the submitting first author should be registred as an LFTY member during the submission or soon after.

LFTY:n sähköinen jäsenhakemuslomake / the electronic membership application of LFTY:

Tarkennetut deadlinet / refined deadlines

Huom! Abstraktien deadline (posterikilpailu + väitöskirjatyöt) tarkennettu 8.2. (jotta posterin ehtii printatakin). Paperikisan deadline on edelleen 15.2.

Note! Abstract deadline (poster competition + PhD works) is set to Feb 8 (to have time to print the posters). The deadline for best paper competition is still 15.2.

LFT-päivät Kuopiossa 22-23.2.2024

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivien eli LFT-päivien ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyömahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2023 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -töiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan. Palkintosumma on 2023 EUR, joka voidaan antaa yhdelle tai jakaa N:n henkilön kesken. Vuonna 2024 uusina tapahtumina ovat väitöskirjatutkijoiden esitykset sekä parhaan papaerin kisa, joista enemmän alla sekä LFT-päivän sivuilla.

LFT Days in Kuopio in 22-23.2.2024

The aim of the Medical Physics and Technology Days, or LFT Days, is to activate new young members to the association and to improve research and teaching collaboration opportunities by bringing research and students from different locations together. At the event, a poster exhibition of diploma and master's theses completed in 2023 within the association's field will be organized, where the best poster(s) will be awarded. The prize amount is 2023 EUR, which can be given to one person or divided between N people. In 2024, new events will be the presentations of doctoral researchers and the competition for the best paper, more about them below and on the pages of the LFT day.

Uutta! Väitöskirjatutkijaesityksiä toisena päivänä

 • Vuonna 2024 järjestämme LFT-päivät kaksipäiväisenä tapahtumana. Toinen päivä, perjantai, on omistettu tohtoritutkimuksen (tohtoriopiskelijoiden) esityksille
 • Voit lähettää tiivistelmän tieteellisen komitean arvioitavaksi; tiivistelmät valitaan suulliseen tai juliste-esitykseen
 • Käytä samaa tiivistelmämallia kuin julistekilpailussa
 • Suulliset esitykset kestävät 12 minuuttia (9 min esitys + 3 min keskustelua)

New! PhD work presentations on the second day

 • In 2024, we organize LFT Days as a two-day event. The second day, Friday, is dedicated to PhD work (PhD students) presentations
 • You can submit an abstract to be evaluated by scientific committee; abstracts will be selected for oral or poster presentation
 • Please use the same abstract template as for the poster competition
 • Oral presentations will be 12 minutes (9 min presentation + 3 min discussion)

Uutta! Paras paperi 2023 -kilpailu (vuoden 2024 LFT-päivillä)

 • Järjestämme LFT-päivillä parhaan paperin kilpailun, jossa on saatavilla arvokkaita palkintoja.
 • lähettävän kirjoittajan on oltava paperin ensisijainen kirjoittaja (ensimmäinen kirjoittaja tai toinen, jos kontribuutio on yhtä suuri)
 • lähettävän kirjoittajan on oltava LFT-yhdistyksen jäsen, eikä hän voi olla hallituksen jäsen
 • paperin on oltava LFT-aihepiiristä ja julkaistu vuonna 2023 (joko ePub-päivämäärän tai viimeisen julkaisupäivän on oltava vuonna 2023 tai molemmat)
 • paperi lähetetään PDF-muodossa rekisteröitymisen yhteydessä

New! Best paper 2023 competition (at LFT Days 2024)

 • We organize a best paper competition with precious awards at the LFT days.
 • submitting author must be a primary author of the paper (1st author, or 2nd if equal contribution)
 • submitting author must be a member of the LFT society and can't be a member of the board
 • paper must be on LFT fields and published in 2023 (either ePub date, or final publication date must be on 2023, or both)
 • the paper is submitted in PDF format during the registration

Kumppanuus INSTICC:n kanssa / Partnership with INSTICC

LFTY on tehnyt Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communicationin (INSTICC, portal.insticc.org) kanssa kumppanuussopimuksen, jossa yhdistykset lupautuvat tukemaan toisiaan tieteellisestä näkökulmasta molempien eduksi. Kumppanuus tarjoaa Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen jäsenille INSTICC:n järjestämien tai tukemien konferenssien osallistumismaksun INSTICC:n jäsenhintaan. Seuraava biolääketieteen tekniikan alan konferenssi on Roomassa helmikuussa 2024, BIOSTEC 2024, biostec.scitevents.org.

LFTY has entered into a partnership agreement with Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC, portal.insticc.org) in which both associations agree to support each other from a scientific perspective for their mutual benefit. The partnership provides members of the Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering a registration fee of the conferences organized or sponsored by INSTICC equal to the one given to INSTICC member. The next conference on the field of Biomedical Engineering will be in Rome on February 2024, BIOSTEC 2024, biostec.scitevents.org.

Liity jäseneksi! - LFTY-jäsenetuja

LFTY ry on International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ja European Alliance of Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) -yhdistysten jäsen, minkä ansiosta LFTY ry:n jäsenet saavat ko. yhdistysten järjestämissä kongresseissa alennusta osallistumismaksuista, kuten lähiaikoina:
 • 60 euron alennus: 19th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, 12-14.6.2023, Liepaja, Latvia (https://nbc2023.lmifb.lv).
 • 100 euron alennus: 16th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON) and the 5th International Conference on Medical and Biological engineering (CMBEBIH), 14-16.9.2023, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (https://cmbebih.com/index.php).

LFT-päivät pidetään Kuopiossa 22-23.2.2024.

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan päivien eli LFT-päivien ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyämahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2023 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -täiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan.

LFT Days will be in Kuopio 22-23.2.2024.

The aim of the Medical Physics and Technology Days, or LFT Days, is to activate new young members to the association and to improve research and teaching collaboration opportunities by bringing research and students from different locations together. At the event, a poster exhibition of diploma and master's theses completed in 2023 within the association's field will be organized, where the best poster(s) will be awarded.


LFT-päivä pidettiin Oulussa 9.2.2023.

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan eli LFT-päivän ideana on aktivoida uusia nuoria jäseniä yhdistykseen sekä parantaa tutkimuksen ja opetuksen yhteistyämahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta ja opiskelijoita yhteen. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan kuuluvien vuonna 2022 tehtyjen diplomi- ja pro gradu -täiden posterinäyttely, jossa paras / parhaat posterit palkitaan. Palkintosumma on 2022 EUR, joka voidaan antaa yhdelle tai jakaa N:n henkilän kesken. Posterinäyttelyyn voivat lähettää abstrakteja vuonna 2022 lääketieteellisen fysiikan tai tekniikan alalta lopputyänsä tehneet / valmistuneet henkilät. Posteri voi olla joko suomen- tai englanninkielinen. Tapahtumassa on opiskelijoiden lopputäiden lisäksi suullisia esityksiä sekä paikallisilta tutkijoilta että kansallisilta / kansainvälisiltä yrityksiltä. Yrityksiä on tähän mennessä ilmoittautunut mukaan jo toistakymmentä. Suullisissa esityksissä kerrotaan paikallisesta lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tutkimuksesta ja esitellään alalla toimivia yrityksiä. Pro gradu- ja diplomityäpostereiden lisäksi järjestäjät toivovatkin paikalle opetus- ja tutkimuslaitosten ja tutkijakoulujen omia esitteitä / esittelypostereita. Samoin alan yritysten esittelypisteet ovat tervetulleita. Järjestäjät toivovat paikalle runsasta osanottoa.


LFT Day was held in Oulu on 9th of February, 2023.

The aim of the day is to activate new members to the society as well as improve research and education collaboration between medical physics and medical engineering professionals and students in Finland. The event includes poster competition for all master theses completed in 2022. Students who received master's degree in 2022 can present their master thesis work as a poster in a poster competition during the event. Poster can be either in Finnish or in English. You will have a good opportunity to tell about your work and make new contacts with students and professionals working in the bio-medical physics and engineering fields. Moreover, during the day you can attend to high-quality lectures and poster sessions from the experts in the field. Oral presentations are given by both the local scientists and national and international companies. Currently, more than ten companies in the field have expressed their willingness to participate. Booths by the companies are more than welcome. Organizers hope large attendance at the meeting.


Yhdistyksen vuosikokous 21.4.2022 Otaniemessä

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen sääntämääräinen vuosikokous pidettiin LFT-päivän yhteydessä Espoon Otaniemessä 21.4.2022. Vuosikokouksessa esiteltiin mm. yhdistyksen toimintaker-tomus ja tilinpäätäs vuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022.

Kokouksessa päätettiin myäs yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta. Puheenjohtajaksi valittiin prof. Simo Särkkä (Aalto-yliopisto) ja varapuheenjohtajaksi dos. Jari Viik (Tampereen yliopisto). Yhdistyksen sihteerinä jatkaa dos. Jani Keyriläinen (Turun yliopistollinen keskussairaala) ja taloudenhoitajana dos. Antti Kulkas (Seinäjoen keskussairaala). Hallituksen muut jäsenet vuonna 2022 ovat prof. Pekka Hänninen (Turun yliopisto), dos. Timo Liimatainen (Oulun yliopisto), dos. Mikko Nissi (Itä-Suomen yliopisto), prof. Tapio Seppänen (Oulun yliopisto) ja dos. Petri Tanska (Itä-Suomen yliopisto).


LFT-päivää vietettiin 21.4.2022

LFT-päivä 2022 pidettiin Espoon Otaniemessä 21.4.2022.YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS ETäYHTEYKSIN 15.03.2021 KLO 16.00


LFT-päivää vietetään Espoossa 23.9.2021 (PERUUTETTU)


AN ANNUAL MEETING (REMOTE) OF THE ASSOCIATION WILL BE ON MARCH 15, 2021 AT 4.00 P.M. ___________________________________________________

The annual Medical Physics and Medical Engineering Day (LFT Day) will be held in Espoo on September 23, 2021 (CANCELLED)
Kannattajajäsenet
Kansalliskomitea
Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen vuosikokoukset
LFT-päivä
Ota yhteyttä

Other interesting

 • IFMBE, International Federation for Medical and Biological Engineering
 • EAMBES, European Alliance for Medical and Biological Engineering & Sciences
 • IEEE/EMBS, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • ESEM, European Society for Engineering and Medicine
 • TSV, Tieteellisten seurain valtuuskunta